Informacje

I Koszty:

Opłata za uczestnictwo w Szkole Mikropali edycja 2018 wynosi:

 • część wykładowa 140 zł,
 • część warsztatowa (projektowa) 290 zł,
 • pełne dwudniowe uczestnictwo 430 zł.

Podane ceny są kwotami netto. Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Opłata obejmuje:
 1. Udział w wybranym dniu/dniach Szkoły Mikropali.
 2. Obiad oraz tzw. przerwy kawowe.
 3. Korzystanie ze sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (w przypadku udziału w Warsztatach).
Ponadto każdy uczestnik po ukończeniu Szkoły otrzyma pakiet materiałów oraz stosowny certyfikat uczestnictwa.

II Warunki uczestnictwa w Szkole Mikropali:
 1. Szkoła Mikropali skierowana jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Ilość miejsc w Szkole Mikropali jest ograniczona.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkole Mikropali wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Szkoły Mikropali www.szkolamikropali.pl/rejestracja
 4. Potwierdzenie rejestracji wraz z danymi do wpłaty zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji.
 5. Opłatę za uczestnictwo w Szkole Mikropali należy przesłać na konto Koordynatora podane w potwierdzeniu rejestracji. Opłaty za uczestnictwo w Warsztatach należy dokonać w terminie 5 dni od daty otrzymania Potwierdzenia rejestracji. W przypadku niedokonania wpłaty w tym terminie, zgłoszenie uczestnictwa zostaje anulowane.
 6. Po otrzymaniu całej wpłaty Organizator prześle na adres email wskazany przy rejestracji Potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach.
 7. O uczestnictwie w Szkole Mikropali decyduje kolejność wpłat.
 8. Koordynator wystawi fakturę VAT za udział w Szkole Mikropali.
 9. Faktura zostanie wystawiona na dane podane podczas rejestracji.
 10. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w Szkole Mikropali.
 11. Koszty ewentualnych noclegów i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 12. Warsztaty projektowe prowadzone są wyłącznie na sprzęcie komputerowym ze specjalistycznym oprogramowaniem zapewnionym przez Organizatora. 
 13. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 dni przed planowanym dniem Szkoły Mikropali lub po wyczerpaniu miejsc.
 14. Zgłoszenia wysłane po terminie będą uwzględniane tylko w przypadku dostępności miejsc.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych wydarzeń Szkoły Mikropali w przypadku niewystarczającej liczby chętnych. Informacja o odwołaniu terminu Szkoły Mikropali zostanie przesłana do Uczestników drogą elektroniczną na adres email wskazany podczas rejestracji, a opłata zostanie zwrócona w terminie do 14 dni.
 16. Rezygnacja z uczestnictwa z udziału w Szkole Mikropali winna być dokonana w formie pisemnej i wysłana droga mailową do Organizatora w terminie do 7 dni przed planowaną datą Szkole Mikropali. Rezygnacje przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
 17. W przypadku rezygnacji w podanym terminie z uczestnictwa udziału w Szkole Mikropali cała kwota zostanie zwrócona uczestnikowi na wskazane konto w terminie do 14 dni.
III Organizator:
Miłkowskiego 3/801,
30-349 Kraków
NIP: 677-21-89-288

IV Koordynator oraz dane do wpłaty:
Ul. Składkowskiego 3a/35
41-250 Czeladź
NIP: 625-23-00-934
Nr konta: 65 1050 1070 1000 0091 2702 5568